Morfine Palliatieve Zorg  thumbnail

Morfine Palliatieve Zorg

Published Apr 25, 24
6 min read

De equipes verstrekken informatie over eventuele palliatieve alternatieven en geven palliatieve ondersteuning. Hulpverleners kunnen daar ook terecht met andere vragen rondom het levenseinde (palliatieve zorg kinderen). 42 2.3.4 Ondersteunen van de naasten Palliatieve sedatie en euthanasie worden nogal eens met elkaar verward. Het is nodig dat er voldoende informatie gegeven wordt zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan over doel en voorwaarden van èn interventies bij palliatieve sedatie

  1. Ibid., p. 43. ‘Richtlijnen sedatie moet aangescherpt’ , Nederlands Dagblad. 10 juni 2006. www.nd.nl/htm/dossier/euthanasie/artikelen/060610a (aug. 2006). Gezondheid.be, Organisatie palliatieve zorg. www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=3329 (mei 2007). 25 ze het beste afscheid kunnen nemen en wanneer de beste tijd is voor religieuze rituelen zoals ziekenzalving of gebed. 43 Goede bijstand is in deze situatie erg waardevol.


Maar als patiënten langer leven kan dat heel zwaar zijn voor de familie. Ervaringen in het UMC St. Radboud hebben laten zien dat naasten na ongeveer drie dagen een grote kans hebben op een burn-out - palliatieve zorg kinderen. 44 Ervaringen in een Engels hospice hebben laten zien dat familieleden hun gesedeerde naaste helemaal niet meer kwamen bezoeken

45 2.3. palliatieve zorg kinderen.5 Samenwerking met andere hulpverleners Samenwerking tussen mensen van het behandelende team, de andere hulpverleners die betrokken zijn bij de patiënt en de naasten van de patiënt is zéér belangrijk. Het is niet alleen van belang bij de indicatiestelling maar het is ook goed voor de voortgang van de hulpverlening

46 2.3 - palliatieve zorg kinderen.6 Rapportage en evaluatie Relevante gegevens, zoals de indicatie voor palliatieve sedatie, de manier waarop de sedatie is uitgevoerd en de middelen die bij de sedatie gebruikt zijn, moeten worden aangetekend. Ook de opvattingen van de patiënt, de naasten en, als het van toepassing is, de uitkomsten van de consultatie zijn belangrijke gegevens om te rapporteren

Vragen Palliatieve Zorg

Rapportage en evaluatie dragen bij aan goede communicatie (palliatieve zorg kinderen). 2.3.7 Zorg voor zorgverleners Gedurende het hele traject zal er ook aandacht en ondersteuning moeten zijn voor de verschillende zorgverleners van de patiënt. 48 43 44 45 46 47 48 G. Rubenfeld, ‘Palliative Sedation in Dying Patients’, JAMA, 294 (2005) 14, p

www.jama.com, (sept. 2006). palliatieve zorg kinderen. R. Janssens, e.a., ‘Morele overwegingen bij terminale sedatie’ in: M. Verkerk, R. Hartough, (eds.) Ethiek en Palliatieve Zorg, Assen, Koninklijke Van Gorcum, 2003, p. 162. Ibid., p. 162. Commissie landelijke richtlijn palliatieve sedatie, KNMG-richtlijn palliatieve sedatie, p. 19. Ibid., p. 29. Commissie landelijke richtlijn palliatieve sedatie, KNMG-richtlijn palliatieve sedatie, p

26 2.4 Consultatie De commissie van de landelijke richtlijn palliatieve sedatie ziet geen aanleiding voor het stellen van de voorwaarde dat voorafgaand aan een beslissing tot palliatieve sedatie altijd een deskundige arts moet worden geconsulteerd. De commissie vindt wel dat er een bijzondere situatie ontstaat wanneer de patiënt refractaire symptomen heeft, maar het overlijden niet met zekerheid binnen een tot twee weken kan worden verwacht zoals bij spierdystrofie en de ziekte ALS..5 Palliatieve sedatie en euthanasie Zowel op beleidsniveau als in de praktijk zijn er onduidelijkheden over het verschil tussen palliatieve sedatie en euthanasie. 49 Palliatieve sedatie en euthanasie hebben allebei tot doel om het ondraaglijke lijden in de laatste levensfase te verlichten - palliatieve zorg kinderen. Maar tussen beide bestaan wezenlijke verschillen. Het motief bij palliatieve sedatie is een laatste toevlucht te zijn voor lijden en onrust

Daarbij zijn er geen aanwijzingen dat het buiten bewustzijn brengen bij palliatieve sedatie het leven verkort. Bij euthanasie is de intentie het leven van de patiënt te beëindigen en daardoor het ondraaglijk lijden weg te nemen - palliatieve zorg kinderen. Palliatieve sedatie mag niet gebruikt worden om het leven af te breken of het sterven te bespoedigen

Palliatieve Zorg Cursus

Euthanasie is geen gewoon medisch handelen dat gericht is op het beschermen en het niet schaden van het leven. palliatieve zorg kinderen. Het gaat daar juist tegen in. Daarom is palliatieve sedatie emotioneel veel minder belastend voor de arts. 50 Omdat euthanasie een vorm is van buitengewoon medisch handelen is er een aparte wetgeving gemaakt met duidelijk omschreven zorgvuldigheidseisen

Hierdoor legt hij tegelijkertijd verantwoording af over zijn handelswijze. Euthanasie wordt beschermd door een aantal zorgvuldigheideisen. Één van die eisen is dat euthanasie alleen kan worden toegepast als er een uitdrukkelijk verzoek ligt van een patiënt die ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. Bij palliatieve sedatie, dat onder normaal medisch handelen valt, kan de toestemming van de patiënt vervallen als deze niet meer wilsbekwaam is en de arts vindt dat palliatieve sedatie een goede optie is.

Dat is een vreemde opvatting omdat juist de bedoeling van diepe en continue sedatie is om de sedatie tot aan het overlijden vol te houden - palliatieve zorg kinderen. Het weer bij laten komen laat ook de refractaire symptomen terugkomen. Bovendien is de kans groot dat er dan ook allerlei bijwerkingen van diepe sedatie verschijnen

. Keizer, S - palliatieve zorg kinderen. Swart, ‘Palliatieve sedatie, het sympathieke alternatief voor euthanasie’, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 149 (2005) 9, p. 450. 27 dagen nierfalen kan veroorzaken. 51 Er bestaat volgens Keen een grote kans dat een patiënt na enkele dagen aan nierfalen sterft. Een patiënt die niet lijdt aan refractaire symptomen komt niet in aanmerking voor palliatieve sedatie

Boek Palliatieve ZorgAangezien palliatieve sedatie valt onder normaal medisch handelen heeft een patiënt met een juiste indicatie recht op deze behandeling en heeft de arts ook de plicht die behandeling te verrichten (palliatieve zorg kinderen). Bij euthanasie heeft de patiënt geen recht op de behandeling en de arts heeft niet de plicht om die behandeling uit te voeren

Mensen zijn vooral in de laatste levensfase erg kwetsbaar en afhankelijk. Het is heel belangrijk dat hulpverleners hier zorgvuldig mee omgaan. 51 Palliatieve sedatie Euthanasie Doel Verlichten van het lijden. palliatieve zorg kinderen. Opheffen van uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Middel Opzettelijk verlagen van het bewustzijn van een patiënt in de laatste levensfase met sederende middelen

Praktijk Normaal medisch handelen. Buitengewoon medisch handelen. De arts die euthanasie toepast heeft meldingsplicht. palliatieve zorg kinderen. Voorwaarden * Bestaan van een of meer refractaire symptomen. * Het overlijden moet binnen 1 à 2 weken worden verwacht. * Indicatiestelling door de behandelende arts. * Er moet indien mogelijk informed consent zijn van de patiënt of zijn/of haar naasten

adequaatheid en proportionaliteit. * Er moet sprake zijn van een vrijwillig en weloverwogen verzoek van de patiënt. * Er moet sprake zijn van uitzichtloos en ondraaglijk lijden. * Arts moet samen met de patiënt tot overtuiging komen dat er geen andere redelijke oplossing is - palliatieve zorg kinderen. * Er moet tenminste één andere, onafhankelijke arts worden geraadpleegd

Tijdstip van overlijden. Binnen 1 à 2 weken. Bijna onmiddellijk. J. Keen, Palliative Sedation (palliatieve zorg kinderen). (Lezing uitgesproken op het symposium van Pro Vita Humana op 12 november 2005 over: ‘Sedatie in de laatste levensfase’). www.provitahumana.nl, (mei 2006). 28 2.6 Beschouwing 2.6.1 De laatste slaap Bij palliatieve sedatie gebruikt men het verlagen van het bewustzijn om de patiënt te verlossen van het lijden aan onbehandelbare symptomen

Gedicht Palliatieve Zorg Quotes

Maar dit is een woord dat wel erg verhullend is - palliatieve zorg kinderen. Een slaap is een toestand van rust van de zintuigen en van het bewustzijn. Het is een toestand waaruit men zelf kan ontwaken. Maar een diepe sedatie is geen natuurlijke slaaptoestand. Iemand die diep gesedeerd is, verkeert in een toestand van bewusteloosheidMen kan zich dan ook afvragen wat voor leven het leven nog is van een diep en continu gesedeerde patiënt met bijvoorbeeld een levensverwachting van nog een week - palliatieve zorg kinderen. Weegt de schade die aan de patiënt wordt toegebracht door hem in een bewusteloze toestand te brengen, waardoor hij geen weet meer heeft van zijn leven, op tegen het voordeel dat de patiënt zich ook niet meer bewust is van zijn ondraaglijk lijden? De stervende mens heeft geen enkele invloed meer op het stervensgebeuren

Latest Posts

Tankpas Shell Kosten

Published Jun 07, 24
7 min read

Visie Palliatieve Zorg

Published May 08, 24
5 min read

Wat Is Palliatieve Zorg Bij Dementie

Published Apr 28, 24
7 min read